Tudományírás – a tantárgyról

Magyar nyelvű tudományírás

Szabadon választható pontértékű tantárgy 

90 perces gyakorlati órák

A tantárgy a magyar nyelvű orvosi tudományírói (medical writer) pályára való felkészítés alapja.    

Órák rendje a 2021/22. tanév tavaszi félévében

1. hét 

A beszélt és írott orvosi nyelv formái és nyelvhasználati jellegzetességei.

Dr. Bősze Péter


2. hét

A helyesírás orvosi nyelvi sajátosságai

A tartozékelemek írása

Az orvosi csoportnevek írása

Nehézségek a képzők és utótagok írásával

A kötőjelek világa

Dr. Bősze Péter, Dr.  Ittzés Dániel


3. hét 

Mondatszerkesztés                                                                                                          

Magyar mondatszerkezet és mondatszerkesztés

A magyar mondatok fogalmazásának általános irányelvei a tudományos munkákban

A magyar mondatok szerkesztési lehetőségei és jellegzetességei

Gyakoribb mondatszerkesztési hibák a magyar orvosi nyelvben

Marthy Annamária


4. hét

Szövegalkotás

Címek, alcímek (hosszúság, mennyire specifikus)

Szövegszerkezeti egységek, szövegtömbök, bekezdések

Magyarázó, kiegészítő közbevetések

A felsorolások, a táblázatok és az ábrák nyelvhelyességi és szerkesztési megfontolásai

Gyakori szövegalkotási hibák

Górász Judit, Szöllősi Lili


5.  hét 

A tudományos szakírás visszásságai 

Terjengősség, terpeszkedő kifejezések 

A szóhasználat nyelvhelyességi vonatkozásai

A magyar orvosi nyelvben gyakran használt félreérthető idegen kifejezések

Sényi Anita


6. hét 

Angolról fordított orvosi szövegek jellemzői    

Szószintű és szerkezeti tükörfordítások

Dr. Mány Dániel János


7.  hét 

Az ismeretterjesztő írások, betegtájékoztatók nyelvhasználati kérdései

Dr. Mány Dániel János (Górász Judit, Dr. Varga Éva Katalin)


8. hét 

Diákköri tanulmányok nyelvhasználati kérdései

Dr. Varga Éva Katalin


9.  hét 

A magyar nyelvű orvosi folyóiratok és azok nyelvhasználata

Dr. Bősze Péter


10. hét 

A magyar orvosi tankönyvek nyelvi jellegzetességei

Prof. dr. Gaál Csaba


11. hét

A magyarítás alapelvei és gyakorlata

Dr. Bősze Péter

Levelezés – hagyomány és változások   

Hagyományos levelek, e-levelek 

Varga Éva Katalin

A beadandó határideje. A hallgatók előre megadott különböző műfajokban és témákban beadandót készítenek. A tárgyköröket előre összeállítjuk, a hallgatók ezek közül választanak, majd a Moodle-ban jelentkeznek. Az elkészült munkákat közösen javítjuk.


12. hét 

Hibaelemzés és -javítás 

Dr. Ittzés Dániel


13. hét 

Hibaelemzés és -javítás: szövegelemző feladat írásban (összeállítás és javítás közösen)

Górász Judit (vagy órarend függvényében valaki más)


14. hét 

Számonkérés: a beadandó elemzés megbeszélése és tételhúzás alapján egy adott stílus jellemzői

Közösen többen az órarend függvényében

Tankönyv: Bősze Péter: Magyar orvosi nyelv – Nyelvhasználati megfontolások

MEDICINA, Budapest

A tantárgy történet

A magyar nyelvű orvosi tudományírás tantárgyának története

Bősze Péter

Forrás

A tantárgy ötlete a Mayo klinikai látogatásaimkor támadt.

A Mayo Klinikát a Mayo fivérek alapították az 1850-es években. Az intézmény azóta várossá nőtte ki magát Rochesterben, ~4500 orvossal, ~60 000 egyéb alkalmazottal, de vannak központjai más városokban is. Mintegy 3000 kutatót foglalkoztat. Sikerét alapszemléletének köszönheti, nevezetesen: abban az egészségügyi központban, amelyben oktatást és kutatást is végeznek, jobb a betegek ellátása. „Minden kizárólag a betegért és csak a legjobbat” szemlélete a dolgozók vérében van; ez sajátosan tükröződik magatartásukban, tevékenységükben stb.) , erre nevelik őket (mayonising).

Sok-sok évvel ezelőtt Scottsdale-ben (Arizona) tartottam előadást, majd meghívtak Rochesterbe is, ahol beavattak a Mayo Klinika rejtelmeibe. Így tudtam meg, hogy tudományos közleményeik, kiadványaik megírásában is egységes irályára és szabatosságra, hibátlanságra törekszenek. Ennek megvalósítására hozták létre a tudományírással foglalkozó részleget. Az itt dolgozó orvosi tudományírók (medical writers) a klinikáról kikerülő minden közlést átnéznek, egységesítenek, tökéletesítenek. Ez része a Mayo Klinika csak a legjobbat szemléletének. Magától jött a gondolat, hogy ezt a Semmelweis Egyetemen is meg kellene valósítani. Lelkesedtem, mert a Semmelweis Egyetemnek a tökéletes, szabatos magyar nyelven írt kiadványai, tudományos írásai egy csapásra megváltoztathatnák a keverék orvosi nyelvünk összevisszaságát, újjáteremhetné a szabatos magyar nyelvű orvosi tudományírást. Dédelgetem a gondolatot, hogy ez egyszer meg is valósul, és más tudományterületeken is követik a példát.              

Kezdet

Ötletemet előterjesztettem Merkely Béla rektor úrnak rektorrá kinevezésének első évében, az alábbiak szerint:

_________________________________________________________________________________

szürke háttér

Javaslat a Magyar orvosi tudományíró-képző tantárgy indítására a Semmelweis Egyetemen

Bősze Péter

A tudományírás a nemzetközi világban már önálló szakterület, a tudományírói hivatás (science writer) életpálya. Lényege az összeállított tudományos írások (közlemények, értekezések, szakdolgozatok, útmutatók, állásfoglalások, gyógyszerismertetők stb.) nyelvi ellenőrzése, egységesítése, és kifogástalan szövegezése a szerző írási irályának megtartásával – a kézirat végső megformálása.

Az orvostudományban orvosi tudományírók (medical [science]writer) dolgoznak. Foglalkoztatják őket orvosi egyetemeken, tudományos intézetekben, kiadóknál, szerkesztőségekben, gyógyszercégeknél stb. 

Megjegyzés: Az orvosi tudományírók tevékenysége elvben hasonló az orvosi kiadványok (könyvek, folyóiratok) szerkesztőinek a munkájához, lényegi különbség mégis van: a szerkesztő a leadott kézirat kiadásának előkészítésével foglalkozik, a tudományíró pedig a szerzők anyagainak kézirattá formálásával.

A magyar orvosi tudományírók tevékenysége lehetővé tenné például, hogy a Semmelweis Egyetemről kikerülő magyar tudományos írások egységesek legyenek, és a magyar orvosi nyelv szabályai, útmutatásai alapján íródjanak, és hogy a egyetem a tudományírásban is rangos és példamutató legyen. Csak így szüntethető meg az összevissza, sokszor hibás írásmód, terebélyes, bonyolult fogalmazás, amely rossz fényt vet az egyetemre, és szöges ellentétben áll az ott folyó tudományos munka magas színvonalával. A szabatos magyar nyelvű tudományos írások példát mutatnak, ösztönzőleg hatnak, továbbá növelik az orvosok, a segítőik és az orvostanhallgatók nyelvi igényességét is. Jelentősége nem hansúlyozható eléggé.

Nagyszerű példa erre a Mayo Klinika, a világ egyik vezető orvosi intézetének a gyakorlata. A klinikáról egyetlen tudományos munka sem kerülhet ki, anélkül, hogy az orvosi tudományírók ne ellenőriznék, egységesítenék, formálnák meg. A csaknem várossá nőtt intézmény minden dolgozója hozzászokott a szabatos fogalmazáshoz, büszke rá, és elemi igényévé vált. Hasonló hatással van a klinikán lévő szakorvosjelöltekre, orvostanhallgatókra. Lévén angol nyelvű, a Mayo Klinika tudományírása nemzetközi példa is.

     

Az egyetemekhez hasonlóan, szintén meghatározó jelentőségű a szerkesztőségekben, tudományos intézetekben stb. dolgozó orvosi tudományírók munkássága. Az orvosi folyóiratokkal dolgozó tudományírók biztosítják azt, hogy a közlemények megfelelnek a tudományos és a folyóirat elvárásainak, megfelelnek a nemzetközi előírásoknak.

Sarkalatos tény, hogy a magyar orvosi tudományírók munkássága a magyar nyelvű magyar orvosi nyelv megteremtésének is a záloga.

Megjegyzés a medical writer szak az Egyesült Államokban a XX. század első felében jött létre a gyógyszerismertetők szabatos megfogalmazására. Ezeket a tudományírók állították össze. 1940-ben már American Medical Writers Association (AMWA) is megalakult, de létrejött az ausztrál, az európai, indiai stb. orvosi tudományírók társulása is.

A tantárgy célja. Hármas: a magyar orvosi tudományírói szak és pálya megteremtése, a magyar orvosi tudományírók képzése, és a magyar nyelvű orvosi nyelv terjesztése.     

A tantárgy formája. E-képzés: a világhálón megvalósuló képzés a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének szervezésében.

Résztvevők. Orvostanhallgatók, egészségügyi végzettséggel (jártassággal) bírók.

Javasolt, hogy a tantárgyat sikeresen elvégzettek kapjanak bizonyítványt, amely hivatalosan jogosít a szakszerű magyar orvosi tudományíró tevékenységre, orvosi tudományírói állás betöltésére.

 

TANTERV 

1. A nyelvhasználat

2. A magyar orvosi-biológiai szakírás nyelvhasználati vonatkozásai – általános szempontok

A tudományírás fogalomköre

Magyar szakírás – fogalmak

Magyarosítás az orvosi-biológiai nyelvben

Magyarítás az orvosi-biológiai nyelvben

Fogalmazás magyarul

Fordítás magyarra

A magyar orvosi tankönyvek nyelvi megfontolásai

3. A helyesírás orvosi nyelvi sajátosságai

4. Mondatszerkesztés                                                                                                          

Magyar mondatszerkezet és mondatszerkesztés

A magyar mondatok fogalmazásának általános irányelvei a tudományos munkákban

A magyar mondatok szerkesztési lehetőségei és jellegzetességei

Gyakoribb mondatszerkesztési hibák a magyar orvosi nyelvben

A mondatszerkesztés megtanulása

5. Szövegszerkesztés

Tagolójelek

Szövegszerkezeti egységek

Szövegtömbök

Bekezdések

Magyarázó, kiegészítő közbevetések

Címek

Jelmondat, fejléc, jegyzetszámok, hirdetések

Gyakori szövegszerkesztési hibák

6. A felsorolások, a táblázatok és az ábrák nyelvhelyességi és szerkesztési megfontolásai

Felsorolások

Táblázatok és ábrák

7. Szóhasználati visszásságok az orvosi–biológiai szakírásban

Terjengősség

A szóhasználat nyelvhelyességi vonatkozásai

Nehézségek a képzők és utótagok írásával 

Egybe és külön is írható szavak

Apró csiszolások

8. A magyar orvosi nyelvben gyakran használt félreérthető idegen kifejezések

9. Levelezés – hagyomány és változások

Hagyományos levelek

E-levelek

10. Folyamatos szövegszerkesztési gyakorlatok

Tananyag. Bősze Péter: Magyar orvosi nyelv – Nyelvhasználati megfontolások

Bősze Péter: Magyar orvosi nyelv – Helyesírási útmutató

Értékelés. Szövegszerkesztési feladatok, záróvizsga.

_________________________________________________________________________________________

Merkely rektor úrral tisztáztuk, hogy hazánkban orvosi nyelvi tudományírói pálya nincs, de orvosi tudományíró képzés sincs. 

Elmondtam, hogy a Semmelweis Egyetem a magyar orvosi nyelv tantárgyának bevezetésével, az orvosi tudományírók képzésével, az orvosi tudományírói hivatás megteremtésével és az egységes, szabatos magyar nyelvű orvosi tudományírás kialakításával a magyar orvosi nyelv fellegvára lehet. Javaslataim meghallgatásra találtak. 

Jelenlegi helyzet

Az első lépés az orvosi tudományírói képzés elindítása. Itt tartunk most. Meghirdettük a Magyar nyelvű orvosi tudományírás című szabadon választható, 2 pontértékű tárgyat; felvehető 2021–2022-es tanév második felében. 

  

               

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.