Magyar orvosi nyelv

Nyelvhasználati megfontolások

Bősze Péter

 

„A nyelvhasználat a nyelv lélegzése.” A nyelvhasználat alakította ki és formálja folyamatosan a nyelvet. A nyelvhasználó közösség hagyományosan használja a nyelv szókészletét; szokásosan jóval kevesebbet, mint amennyit megért. Bizonyos szavak eltűnnek a nyelvhasználatból – senki nem tudja, miért –; mások épp ellenkezőleg: előtérbe kerülnek, új idegen szavak meg beépülhetnek, jövevényszóvá válnak. Sok szó, de még inkább kifejezés „divatos” lesz: ezeket egy ideig unos-untalan használják, majd részben elhomályosulnak, néhányuk pedig gyökeret ereszt, megmarad. Ám nemcsak a szavak, hanem a nyelvhasználati szabályok is módosulnak – a nyelvtan, a helyesírás követi a nyelvhasználat változásait. A nyelv tehát a nyelvhasználatban él („ez a lélegzése”), és folyvást változik.

A szabványos nyelvet is csak a helyes nyelvhasználat biztosítja. Színvonaltalan nyelvhasználat előbb-utóbb kedvezőtlenül hat nyelvre, és idővel a nyelv alkalmatlanná válhat feladata ellátására, elveszti versenyképességét. Ez természetesen nem máról holnapra következik be, hanem évtizedek távlatában. A tudományok nyelvét az értelmiség műveli, ők a felelősek érte – a magyar orvosi nyelvért a magyar orvosok.  

A magyar orvosi nyelv, jóllehet néhány szakkifejezésnek nincs magyar neve, még alkalmas a magyar orvostudomány művelésére. Az orvosi nyelvhasználat azonban jócskán hagy kívánnivalót maga után, a tudományírásban mindenképpen. Ha ez így folytatódik, az orvosi nyelvünk szókincsében és fogalmazásában is idegenné válik. Ez veszélyes a magyar orvosi nyelv jövőjére nézve, és elgondolkoztató az orvosi társadalom szemléletét illetően is, hiszen a nyelvhasználat tükre a használójának, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A művelt orvos választékosan beszél, ír és fogalmaz a napi és a tudományos munkáiban is. A tudományos közlemény szintén sokat elmond a szerzőjéről – mutasd meg a közleményed, megmondom, ki vagy.      

 

Illyés Gyula írta: „Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez.”

 

Minden nyelvváltozat helyes használata az, amikor az eszményi formája szerint alkalmazzuk. A tudományos orvosi nyelvben az orvosi nyelv eszményi formáját, nyelvészeti kifejezéssel a normáját kell használni; ezzel lehet szabatosan és félreérthetetlenül kifejezni a mondandót. Ez a könyv ennek szellemében készült. Gyakorló orvos állította össze, sokak segítségével, az eszményi magyar orvosi nyelvhasználat zsinórmértékéül, és egységes alkalmazásának elősegítésére.  

 

TARTALOM

ELŐSZÓ – Gaál Csaba                                                                                                                                                               

BEVEZETÉS

  1. A nyelvhasználat
  2. A magyar orvosi-biológiai szakírás nyelvhasználati vonatkozásai – általános szempontok

A tudományírás meghatározása

Magyar szakírás – fogalmak

                  Magyarosítás az orvosi-biológiai nyelvben

                  Magyarítás az orvosi-biológiai nyelvben

                  Fogalmazás magyarul

                  Fordítás magyarra

A magyar orvosi tankönyvek nyelvi megfontolásai

                  Összegzés

 

  1. Mondatszerkesztés

Magyar mondatszerkezet és mondatszerkesztés

A magyar mondatok fogalmazásának általános irányelvei a tudományos munkákban

A magyar mondatok szerkesztési lehetőségei és jellegzetességei

Gyakoribb mondatszerkesztési hibák a magyar orvosi nyelvben

A mondatszerkesztés megtanulása

Összegzés

 

  1. Szövegszerkesztés

Tagolójelek

Szövegszerkezeti egységek

Szövegtömbök

Bekezdések

Magyarázó, kiegészítő közbevetések

Címek

Táblázatok és ábrák

Egyebek

Gyakori szövegszerkesztési hibák

Összegzés

 

  1. A felsorolások, a táblázatok és az ábrák nyelvhelyességi és szerkesztési megfontolásai

Felsorolások

Táblázatok és ábrák

 

  1. Szóhasználati visszásságok az orvosi–biológiai szakírásban

Terjengősség                                                                                                                                           

A szóhasználat nyelvhelyességi vonatkozásai

Nehézségek a képzők és utótagok írásával

Egybe és külön is írható szavak

Apró csiszolások

 

  1. A magyar orvosi nyelvben gyakran használt félreérthető idegen kifejezések

 

  1. Levelezés – hagyomány és változások

                  Hagyományos levelek

E-levelek

Összegzés

 

  1. Kiegészítő fogalomtár

 

  1. Irodalmi források

 

TÁRGYMUTATÓ

A könyv a Medicina Könyvkiadó gondozásában jelent meg Budapesten 2019-ben. (ISBN 978 963 226 689 3). Felelős szerkesztő: Bánki Judit, műszaki szerkesztő: Dóczi Imre, a borító tervezete: Bede Tamásné.

Szakmai ellenőrök: Kocsis Zsuzsanna, Ludányi Zsófia és Siptár Péter. A kéziratok szerkesztésében még Barabás Terézia, Berényi Mihály, Laczkó Krisztina voltak nagy segítségemre. Közreműködtek még: Balázs Géza, Grétsy László, Grétsy Zsombor, Keszler Borbála, Kiss Jenő, Kovács Éva és Kuna Ágnes.

Beszerezhető a Medicina könyvesboltjaiban és honlapján keresztül (www.medicina-kiado.hu)

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.