A Magyar Orvosi Nyelv tankönyve

Bősze Péter (szerk.)

TARTALOM

Egy új tantárgy és tankönyv születése. Köszöntők

Karádi István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Elmélkedés a Magyar orvosi nyelv című tantárgy és tankönyv felett

Szollár Lajos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tulassay Tivadar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

A magyar orvosi nyelv tankönyve. Lectori salutem!

Vizi E. Szilveszter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Bevezető

Bősze Péter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Részletek az ELŐSZÓBÓL

Bösze Péter

A magyar orvosi nyelv tankönyve nem nyelvészeti könyv: orvostanhallgatóknak, orvosoknak, biológusoknak, kutatóknak íródott, a nyelvészetben járatlan olvasó számára is érthető formában. Célja az orvos-biológus társadalom anyanyelvi tudatának elmélyítése, a magyar nyelvű orvoslás, kutatás elősegítése, orvosi irodalmunk és orvosi szaknyelvünk csiszolása, s ekként a magyar orvostudomány és anyanyelvünk védelme. Lehet, hogy a könyv kicsit terjedelmes lett, s talán az adatok sokaságát részleteiben nem is feltétlenül szükséges megtanulni, mégis helyénvalónak gondoltuk olyan forrásmű létrehozását, amelyből újra és újra meríthetünk. Hisszük, hogy a könyv túllép az orvostudománnyal foglalkozókon, s mások is érdeklődéssel forgathatják, meg példa is lehet más szakmáknak.

Korunk a szabadelvűség, a világegységesülés és a nemzethagyomány, a nemzettudat ádáz harcának korszaka, amely a nemzeteket a lét és nem lét határmezsgyéire sodorta. A tét a rend vagy a felfordulás, a világméretű összevisszaság, hogy a zavaros vizekben halászni, az emberiséget maroknyiak igénye szerint befolyásolni lehessen. Újfajta „felvilágosodás kora” a mienk: nem a nemzetté válás, hanem a nemzetmegmaradás ébredéséé. Mind többen eszmélnek rá, hogy a nemzetlét az emberi kultúra, az embert szolgáló társadalom záloga. A nemzetlété pedig a honi nyelv, az anyanyelv, benne orvosi szaknyelvünkkel. 

A magyar orvosi nyelven évszázadok nemzedékei, tudatosan vagy ösztönösen munkálkodtak:  „nevehomályosult” emberek és nevükmegőrzött jeles személyek sokasága, emberöltők színe-java jobbította, bővítette, pallérozta. Tisztában volt azzal, hogy a magyar orvosok közösségét is az anyanyelv, a magyar orvosi szaknyelv kapcsolja össze. Féltette is, mert ráébredt, hogy a magyar orvostudomány nem létezhet nélküle. A magyar orvostudomány pedig a magyar gyógyászat megtestesítője. S miként a nemzetlét országonként más-más nemzedékek cselekedeteinek ötvözete, a gyógyítás is az elődök munkálkodásának, a nemzeti orvoslás, távolba nyúló hagyományaink őrzője. Más az egyes országokban, a földrészek különbségeiről nem is beszélve. A változatosság a gyógyításban is gyönyörködtet, a sokféleség meg inkább javára válik a nemzetközi kutatásnak és az egységesítési törekvéseknek, semmint ellene hatna. A nemzetközi orvoslás, a határok feletti együttgondolkodás nyelve, az angol, csak áthidalja, de nem helyettesítheti a nemzetek saját orvosi nyelvét. Összeköt a világgal, átvétele azonban elszigetelne attól, orvostudományunk fejlődésének gátja lenne.

A művelt magyar orvosi nyelvnek a magyar orvosi szakszókincs a feltétele. E felismerés, a ráeszmélés, az újfajta „felvilágosodás” a hazai orvostársadalomban is terjed, s talán ezért kapott orvosi nyelvünk művelése különleges jelentőséget és új lendületet. A magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgya és tankönyve eme új lendület gyermeke, és reménykedem, hogy mérföldköve is.     

Hiszem, hogy az olvasó különleges könyvet, szokatlan tankönyvet tart a kezében, és bízom benne, hogy legalább olyan élvezettel és gyönyörűséggel forgatja, miként mi munkálkodtunk rajta.

About the Hungarian medical language seminar at Semmelweis University in Budapest

Peter Bősze

Hungarian medical doctors today face some challenges in terms of the Hungarian medical language. These include informed consent, ever widening demand for health care information, prevention, clear-cut Hungarian scientific publications, information etc. All these can only be done in Hungarian. The major difficulties regarding the Hungarian medical language is the invasion of thousands of thousands new English words, expressions in our medical language, with the consequence of difficulties in understanding each others not only between the specialties but within the specialty as well. The plethora of abbreviations just makes the situation worse. All in all the Hungarian medical language, a prerequisite of the Hungarian medical science, is getting spoiled and distracted.     

The only way of solving the problem is making every effort in improving our medical language by translating the English medical terms, word, expressions into Hungarian as well as in continuously using and teaching the Hungarian medical language. During the Hungarian medical language seminar at Semmelweis University, distinguished lecturers cover the following topics:  

Spelling, and styling in the Hungarian medical language

The history and current difficulties of the Hungarian medical language

How to present a medical lecture (at meetings)

How to write scientific papers

How to use scientific databases (literature search)

Principles of scientometry

Doctors’ behaviour and patient-doctor discussion in association with the Hungarian language

System and role of the Hungarian Academy of Sciences

Language considerations in major medical specialties such as anatomy, pharmacy etc.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.